Exotika

Exotika

od 490 Kč
Eurovíkendy

Eurovíkendy

od 748 Kč
Wellness

Wellness

od 390 Kč
Pro děti

Pro děti

od 1200 Kč
Pro seniory

Pro seniory

od 1420 Kč
Tuzemsko

Tuzemsko

od 350 Kč

Garantujeme nejlepší ceny

U nás koupíte zájezd včetně všech výhod a slev za stejné ceny jako u CK.

Dovolená bez rizika

Všechny zájezdy v naší nabídce prodáváme pouze od pojištěných CK proti úpadku.

Profesionální a osobní přístup

Vaše spokojenost je pro nás důležitá, a proto Vám poskytujeme ty nejlepší služby.

Všeobecné obchodní podmínky Devana.cz

Všeobecné obchodní podmínky Devana.cz

Bc. Jana Škodová, IČ: 713 82 216 Platné od 1. 8. 2015

1. Úvodní ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) cestovní agentury Devana, Bc. Jana Škodová, IČ: 713 82 216, Pod Slovany 2041/5, Praha 2, PSČ: 120 00, Česká republika (dále jen „Devana“) jsou platné pro všechny pobyty a služby cestovního ruchu poskytované Devana. Devana provozuje svou činnost prostřednictvím webových stránek www.devana.cz.

1.2 Pro účely těchto Podmínek se zájezdem, v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), a § 2521 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen „NOZ“), rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z následujících služeb, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc, a) doprava, b) ubytování, c) jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část Zájezdu nebo jejichž cena tvoří významnou část souboru nabízených služeb, popř. i jednotlivé služby poskytované Devana nebo příslušnou CK samostatně (dále jen „Zájezd“). V případě, že je předmětem plnění pouze jedna z výše uvedených služeb a nejedná se tak o Zájezd, uplatní se na tuto službu obdobně všechna ustanovení o Zájezdu dle těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno či mezi stranami dohodnuto jinak.

1.3 Podmínky se vztahují i na jednotlivé služby cestovního ruchu nabízené a zprostředkované od Devana (dále jen Služby).

1.4 Devana je, jakožto cestovní agentura, autorizovaným prodejcem Zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen „CK“), se kterými má uzavřenu řádnou smlouvu o prodeji Zájezdů. Všechny CK, se kterými Devana spolupracuje, informovaly Devana, že jsou řádně pojištěny proti úpadku CK a ve většině případů fungují na českém či slovenském trhu již řadu let.

1.5 Nabídka veškerých Zájezdů společnosti Devana je sestavována a pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od CK, které jsou pořadatelem nabízených Zájezdů. Veškeré tyto údaje jsou platné k datu jejich uveřejnění na webových stránkách. Devana nezodpovídá za případné následné změny jednotlivých nabídek ze strany jednotlivých CK.

1.6 Devana si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce. Závazná pro Zákazníka je pouze cena a další podmínky uvedené na platně uzavřené „Smlouvě o Zájezdu“ s příslušným pořadatelem Zájezdu.

1.7 Zájezd od společnosti Devana si může koupit jakákoliv osoba starší 18 let, která uzavře se společností Devana nebo příslušnou CK „Smlouvu o Zájezdu“ (či jinou smlouvu na nabízené služby), nebo ta osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena. Zákazníkem je pro účely těchto Podmínek i osoba, která odeslala nezávaznou objednávku na Zájezd v souladu s článkem 3. těchto Podmínek (dále jen „Zákazník“).

2. Účastníci smluvního vztahu

2.1 Podmínky upravují vzájemný vztah a právní poměr mezi Devana, jako poskytovatelem Služeb cestovního ruchu a Zájezdů jiných CK a Zákazníkem, jako uživatelem těchto Služeb a Zájezdů.

2.2 Smluvní vztah mezi Devana a Zákazníkem vzniká odesláním objednávky ze strany Zákazníka.

2.3 Vzhledem k výhradně internetové nabídce služeb Devana se smluvní strany dohodly o přípustnosti zaslání rezervace a její schválení prostřednictvím elektronické pošty (email). Taková rezervace a její potvrzení se posuzuje jako by byla podána a schválena osobně. Obě smluvní strany se však mohou dohodnout i jinak.


3. Objednávka a uzavření smlouvy

3.1 Každý Zákazník může odeslat libovolné množství nezávazných objednávek (rezervací) na nabízené Zájezdy. Devana nemá v okamžiku přijetí objednávky od zákazníka informace o tom, zda je daný Zájezd volná nebo nikoli. Tato informace je potvrzena a případně upřesněna až následně pořadatelem Zájezdu, tedy příslušnou CK.

3.2 Zákazník bere na vědomí, že u některých nabídek (zejména u Zájezdů na poslední chvíli - zájezdy „Last minute“ či v dalších případech) nemusí být uvedeny kompletní informace. Tyto informace o Zájezdu budou Zákazníkovi upřesněny pracovníkem Devana či příslušné CK po obdržení objednávky.

3.3 Devana si vyhrazuje právo, po odeslání Zákazníkovy objednávky, na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při nahrávání Zájezdů do databáze či v důsledku změny okolností na straně pořadatele Zájezdu, které nebylo možné v nabídce uvést.

3.4 Vyřízení objednávek Zákazníků je ze strany Devana řešeno následovně:

(a) Poté, co Zákazník v souladu s článkem 3.1 těchto Podmínek provede objednávku vybraného Zájezdu a Devana tuto objednávku obdrží, provede Devana rezervaci Zájezdu. Rezervace je možné realizovat v průběhu provozní doby příslušné CK a Devana. Některé CK nemají o víkendech otevřeno, tedy objednávka bude vyřízena v takovém případě v nejbližší pracovní den. V případě jakéhokoli problému s rezervací Devana neprodleně kontaktuje Zákazníka a dohodne další postup.

(b) Zákazník bere na vědomí, že v případě telefonických objednávek mohou být hovory s pracovníky Devana monitorovány, čímž není dotčeno právo Zákazníka monitorování odmítnout.

3.5 Je-li provedená rezervace ze strany Zákazníka akceptována společností Devana, anebo příslušnou CK, dojde k závazné objednávce či k uzavření smlouvy, a to následujícím způsobem a při splnění uvedených podmínek:

Vznik smluvního vztahu v případě, kdy je pořadatelem Zájezdu CK:
Je-li provedená rezervace Zákazníka akceptována příslušnou CK, která je pořadatelem objednaného Zájezdu, je Zákazníkovi předán ze strany Devana buď návrh Smlouvy mezi Zákazníkem a příslušnou CK, a to spolu s potřebnými pokyny na její vyplnění, podpis a úhradu Zájezdu, nebo potvrzení o Zájezdu dle článku 3.7 těchto Podmínek. Smlouva spolu s pokyny a těmito Podmínkami je Zákazníkovi zaslána faxem, e-mailem, předána osobně nebo výjimečně zaslána i poštou, a to na náklady Devana.

Devana rovněž může informovat Zákazníka o tom, do jaké doby je třeba návrh Smlouvy přijmout; budeli návrh Smlouvy přijat po tomto termínu, návrh zaniká a k uzavření Smlouvy nedojde, v opačném případě je Smlouva uzavřena s účinností ke dni dle článku 3.6 těchto Podmínek. Není-li doba k přijetí Smlouvy Zákazníkovi oznámena, má se za to, že návrh Smlouvy zaniká po uplynutí nejpozději 3 dnů od jejího doručení.

Zákazník je povinen v případě akceptace nabídky zaslat podepsanou Smlouvu, vč. dokladu o provedené platbě, na adresu Devana (Bc. Jana Škodová, Malenická 1785, Praha 4, 148 00). Zaslání jinému subjektu (např. přímo do CK) může vést k tomu, že Zájezd nebude možné uskutečnit. Termíny pro platby záloh nebo doplatku ceny Zájezdu jsou pro Zákazníka závazné a Devana není odpovědná za následky z prodlení s platbami ze strany Zákazníka (ze strany CK může dojít např. ke stornu rezervace nebo Zájezdu).

3.6 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího potvrzení v textové podobě ze strany Devana, resp. příslušné CK. Není-li Smlouva potvrzena, uplatní se úprava uvedená v článku 4.4 těchto Podmínek.

3.7 Odchylně od článku 3.6 těchto Podmínek u vybraných Zájezdů platí, že účinnost Smlouvy počíná běžet potvrzením Zájezdu ze strany Devana, resp. příslušné CK, je-li současně Zákazníkovi vydán při akceptaci Smlouvy či bezprostředně po ní doklad o Smlouvě – potvrzení o Zájezdu. Je-li Smlouva vyhotovena v písemné formě, nahradí její stejnopis potvrzení o Zájezdu, obsahuje-li všechny náležitosti stanovené v § 2527 NOZ.

3.8 Před uzavřením Smlouvy je na žádost Zákazníka Devana povinna předložit k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku CK, která je provozovatelem Zájezdu. Před uzavřením Smlouvy je Devana rovněž povinna sdělit Zákazníkovi vhodným způsobem údaje o pasových a vízových požadavcích, lhůtách pro jejich vyřízení a informaci o tom, jaké zdravotní doklady jsou pro Zájezd požadovány.

3.9 Není-li u daného Zájezdu výslovně uvedeno jinak, cena za „Dítě“ je platná obvykle pro dítě na 1. přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem dítěte dle pokynů jednotlivých zastupovaných CK či zahraničních dodavatelů.

3.10 Zákazník si je vědom toho, že pořádající CK může využívat služeb obchodních partnerů, tzn., že např. služby poskytované v místě pobytu Zákazníka budou vykonávány zaměstnancem obchodního partnera pořádající CK, kterým může být jak jiný subjekt se sídlem v České republice, tak v zahraničí.

3.11 Zákazník je oprávněn Smlouvu smluvně postoupit třetí osobě, pokud tato osoba splňuje podmínky účasti na Zájezdu. Změna je vůči Devana, resp. příslušné CK, účinná, doručí-li postupitel o této skutečnosti včas oznámení spolu s prohlášením postupníka, že s uzavřenou Smlouvou souhlasí a že splní všechny podmínky účasti na Zájezdu. Oznámení musí být doručeno nejméně sedm dnů před zahájením Zájezdu, jinak nemusí být postoupení pořadatelem Zájezdu akceptováno.

4. Platba

4.1 Zákazníkovi jsou pokyny k platbě předány v písemné formě, a to zpravidla e-mailem spolu s potvrzením závazné rezervace či s návrhem Smlouvy, popř. jsou platební údaje uvedeny ve Smlouvě či v potvrzení o Zájezdu.

4.2 Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, za běžné Zájezdy objednávané více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu zaplatí Zákazník 50 % z jeho plné ceny, a to neprodleně v okamžiku uzavření Smlouvy, následně pak jeden kalendářní měsíc před čerpáním první služby (nástupem na Zájezd) doplatí zbylou částku do plné ceny Zájezdu sjednané ve Smlouvě. Platbu provádí Zákazník přímo na účet Devana, případně po dohodě s Devana, přímo na účet dané CK, a to v pobočce příslušné banky nebo bankovním převodem, případně hotově na pobočce dané CK.

4.3 Není-li ve Smlouvě nebo mezi účastníky dohodnuto jinak, Zájezdy typu „last minute“ a Zájezdy objednávané méně než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním Zájezdu hradí Zákazník jednorázově v plné výši, a to na účet Devana, případně po dohodě s Devana přímo na účet dané CK, a to v pobočce příslušné banky nebo bankovním převodem, případně hotově na pobočce dané CK. Mohou nastat výjimky, vzhledem k obsazenosti letů, Zájezdů a z jiných příčin, kdy budou Zákazníkovi předány jiné instrukce pro platbu než ty uvedené v těchto Podmínkách.

4.4. Platba za závazně objednané Služby je dána individuálně a je buď uvedena u dané služby na internetových stránkách, nebo je dohodnuta písemně po dohodě se Zákazníkem.

4.5 Zákazník bere na vědomí, že po podpisu Smlouvy může ve výjimečných případech nastat situace, že CK pořádající příslušný Zájezd rezervaci nepotvrdí (viz článek 3.6 těchto Podmínek). V takovém případě se Smlouva od počátku ruší a Zákazník má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených finančních prostředků.

4.6 Zákazník souhlasí s tím, že Devana, resp. příslušná CK (nestanoví-li obchodní podmínky CK jinak) je oprávněna jednostranně zvýšit cenu Zájezdu, a to pouze za těchto podmínek:

(a) dojde-li ke zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a to maximálně o částku, o kterou se zvýší cena pohonných hmot u příslušného Zájezdu; anebo

(b) dojde-li ke zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně Zájezdu, a to maximálně o částku, o kterou se zvýší cena předmětných plateb u příslušného Zájezdu; anebo

(c) dojde-li ke zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny Zájezdu v průměru o více než 10 %.

Informace o zvýšení ceny Zájezdu musí být Zákazníkovi odeslána nejpozději dvacet jedna (21) dní před zahájením Zájezdu, jinak společnosti Devana, resp. příslušné CK nevznikne právo na zaplacení rozdílu v ceně Zájezdu.

4.7 Je-li Devana nebo CK nucena z objektivních důvodů změnit podmínky Smlouvy či cenu za Zájezd, má Zákazník ve lhůtě pěti (5) dnů od doručení návrhu na změnu ceny či změnu Smlouvy možnost od Smlouvy odstoupit či cenu neakceptovat; v opačném případě se má za to, že Zákazník s navrhovanou změnou Smlouvy souhlasí.

4.8 Není-li výslovně stanoveno jinak, při platbě kartou může být Zákazníkovi účtován manipulační poplatek ve výši předem sdělené pracovníkem Devana či dané CK. Platby ze zahraničí a do zahraničí jsou možné pouze po individuální domluvě s Devana a bankovní poplatky hradí vždy Zákazník.

4.9 Výše uvedené platební podmínky dle článku 4. těchto Podmínek neplatí, pokud Zákazník po dohodě s pracovníkem Devana platí cenu za Zájezd přímo CK. V tom případě platí platební podmínky příslušné CK, jsou-li v rozporu s článkem 4. těchto Podmínek.


5. Cestovní doklady

5.1 Každý Zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně občanský průkaz pro cesty po Shengenském prostoru. Každý Zákazník je povinen si ověřit důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, které při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality si musí zajistit Zákazník vždy sám ještě před vycestováním, na což je současně s pasovými požadavky v souladu s článkem 3.7 těchto Podmínek před uzavřením Smlouvy vhodným způsobem upozorněn. Za případné neudělení víza nenese Devana či CK žádnou odpovědnost.

5.2 Zákazník si je vědom toho, že pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu (obvykle vyjádřena v měsících po návratu z destinace). U většiny destinací se jedná o minimální platnost šest (6) měsíců. Bližší informace jsou k nalezení na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (dále MZV ČR) resp. Zastupitelských úřadů jednotlivých zemí. Tamtéž jsou cestující povinni si před objednáním Zájezdu či Služby zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky nutné pro vstup do země a pobyt v ní, včetně aktuální situace v destinaci.

5.3 Pro případ ztráty cestovního dokladu v zahraničí, doporučujeme klientům pro jednodušší vyřízení náhradních dokladů, aby cestovali s několika kopiemi svých cestovních dokladů, případně aby je měli uložené v emailové poště atp. Tyto kopie mohou usnadnit řešení mnoha situací. Jedná se zejména o případy ztráty dokladu či odcizení a při požadavku hotelu nechat cestovní pas na recepci do druhého dne. Podle sdělení MZV ČR nemají hotely právo zadržet klientům cestovní pas, byť na jeden den, přestože je to běžnou praxí. Hotely si mohou cestovní doklad ofotit či oskenovat a měly by doklad neprodleně klientovi vrátit. V případě ztráty cestovního dokladu v zahraničí, občan ČR nahlásí ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu v zahraničí místní policii a požádá, aby mu o tom vydala potvrzení. Následně ztrátu oznámí zastupitelskému úřadu České republiky (dále ZÚ ČR). V případě nouze se cestující může s žádostí o pomoc obrátit na příslušný zastupitelský úřad ČR. Seznam úřadů je obsažen na internetové stránce MZV v kapitole „Státy světa - informace na cesty“, záložka „Kontaktní český úřad“. V případě, že občan ČR naléhavě potřebuje cestovní doklad, požádá ZÚ ČR o vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu); ten vydává ZÚ ČR v co nejkratší době, jakmile jsou splněny podmínky stanovené pro jeho vydání. Cestovní průkaz je cestovním dokladem k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty, zejména k umožnění návratu do České republiky.

5.4 Potřebné ostatní doklady zajišťované Devana či příslušnou CK, jako např. vouchery, letenky apod., obdrží Zákazník od Devana nebo příslušné CK. Není-li dohodnuto jinak, jsou tyto doklady odesílány obvykle 3 až 5 dní před odjezdem nebo mohou být předány Zákazníkovi až přímo na místě odjezdu. V případě letu leteckou společností, která nevyžaduje ani elektronické letenky, či v případě ubytování v takovém ubytovacím zařízení, které nevyžaduje ani elektronické vouchery, se Zákazník na letišti i v ubytovacím zařízení prokáže pouze cestovním dokladem, případně občanským průkazem.


6. Zájezdy na vyžádání

6.1 U některých nabídek Zájezdů se může Zákazník prostřednictvím Devana pokusit vyžádat další místa, a to i za předpokladu, že z nabídky Zájezdů vyplývá, že žádná místa již nejsou.

6.2 Zájemce bere na vědomí, že u těchto Zájezdů je ze strany pořadatele Zájezdu nutné vyžádat volnou kapacitu nejdříve u příslušného zahraničního partnera CK (tj. u ubytovacího zařízení v zahraničí apod.).

6.3 V takovém případě je Devana oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu na cenu Zájezdu až ve výši až 100 % tohoto Zájezdu ještě před tím, než je rezervace Zájezdu potvrzena ze strany zahraničního partnera.

6.4 V okamžiku úhrady dochází mezi společností Devana a Zákazníkem k uzavření Smlouvy na Zájezd. Tato Smlouva nabývá účinnosti v souladu s článkem 3.6 těchto Podmínek a zaniká v případě, že nedojde k potvrzení rezervace. Zanikne-li Smlouva, Zákazníkovi se vždy vrací uhrazená záloha v plné výši.

6.5 Pro vyloučení pochybností platí, že na Zájezd dle tohoto článku 6. Podmínek se vztahují storno podmínky dané CK, resp. Devana.


7. Storno zájezdu a odstupné

7.1 Zákazník může před zahájením Zájezdu pořádaného CK od Smlouvy odstoupit. Není-li důvodem pro odstoupení Zákazníka porušení povinnosti příslušné CK vyplývající ze Smlouvy nebo ze zákona, je Zákazník povinen zaplatit příslušné CK odstupné stanovené níže:

(a) Zákazník není povinen hradit žádné odstupné, dojde-li k odstoupení dříve, než je zaplacena záloha na Zájezd či uzavřena Smlouva;

(b) po uzavření Smlouvy a úhradě zálohy či celé částky za Zájezd, jehož pořadatelem je CK, je Zákazník povinen uhradit odstupné ve výši stanovené v obchodních podmínkách dané CK.
Zákazník je povinen zaplatit odstupné také tehdy, dojde-li k odstoupení ze strany CK z důvodů porušení povinností ze strany Zákazníka.

7.2 Požaduje-li Zákazník změnu Smlouvy (jako je změna účastníka, termínu, zájezdu apod.), je v případě akceptace změny Devana oprávněna požadovat plnění dle výše stanovené v obchodních podmínkách dané CK.

7.3 Odstoupení od Smlouvy (storno) musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem Zákazníka a zasláno na e-mailovou adresu info@devana.cz, v pracovní době od pondělí do pátku 9:00–17:30 hod. a současně zasláno na e-mailovou adresu, či faxové číslo příslušné CK na kontakty uvedené ve Smlouvě.

7.4 Pro stanovení výše odstupného je rozhodující čas doručení odstoupení do CK, resp. Devana, proto je třeba vzít v potaz, že ne všechny kanceláře pořadatelské CK mají otevřeno o víkendech či mimo pracovní dobu Devana uvedenou v 7.3.

7.5 Ačkoliv Devana vyvíjí maximální snahu spolupracovat jen s osvědčenými a prověřenými partnery, může se přesto bohužel v ojedinělých případech CK dostat do úpadku. Všechny Zájezdy nabízené prostřednictvím Devana jsou bez nutnosti jakýchkoli plateb ze strany Zákazníků pojištěny proti krachu pořádající CK pojištěním Faktor100, nicméně v případě, že se Zákazník rozhodne tohoto pojištění nevyužít a u příslušeného soudu bude zahájeno insolvenční řízení s CK, vrátí Devana zaplacené finanční prostředky Zákazníkům, pokud vrácení peněžních prostředků bude umožňovat zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění. Bude-li nezbytné zaplacené finanční prostředky vymáhat v rámci insolvenčního řízení CK, vrátí Devana Zákazníkovi tu část zaplacených finančních prostředků, kterou v rámci insolvenčního řízení obdrží, poníženou o náklady spojené s jejím vymáháním (pokud takové náklady Devana vznikly a jejich výše je odůvodnitelná v souladů s platnými právními předpisy), bez zbytečného odkladu po té, co tyto finanční prostředky obdrží.


8. Odmítnutí zákazníka

8.1 Devana si vyhrazuje právo odmítnout jakékoli objednávky či uzavření Smlouvy se Zákazníkem zejména v následujících případech:

(a) Zákazník opakovaně zasílá neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky, nebo

(b) Zákazník neuvede správné kontaktní údaje na svoji osobu; nebo

(c) Zákazník více než ve dvou případech po sobě jdoucích bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku za objednaný Zájezd v souladu s článkem 4. těchto Podmínek, nebo

(d) Zákazník ve více než dvou případech nezašle podepsanou cestovní smlouvu v souladu s články 3.5 a 3.6 těchto Podmínek.


9. Zpracování osobních údajů

9.1 Zákazník dává Devana ve smyslu ustanovení § 5 ZOOÚ, výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů uvedených na objednávce anebo ve Smlouvě či poskytnutých v souladu s poskytnutou recenzí dle článku 11.6 těchto Podmínek. Poskytnuté osobní údaje nebudou Devana zpracovány pro jiné účely než pro účely nabízení služeb cestovní agentury a nabízení a prodej zájezdů a jiných služeb pod obchodní značkou Devana a Thai Tour a pro účely uveřejnění recenzí v souladu s článkem 11.6 těchto Podmínek, a to po neomezenou dobu a v rozsahu poskytnutých údajů.

9.2 Je-li mezi poskytnutými údaji elektronický kontakt na Zákazníka, Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ze strany Devana, a to k účelům dle článku 9.1 těchto Podmínek. Zákazník může tento souhlas odmítnout uvedením jednoduché poznámky „Nezasílat obchodní sdělení“ do části „Požadavek/přání klienta“ uvedené ve Smlouvě.

9.3 Osobní údaje Zákazníka mohou být zpřístupněny pouze příslušným CK, a to za účelem plnění Smlouvy a pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu dle předcházející věty.

9.4 Pokud Zákazník požádá o informaci o zpracování svých osobních údajů v souladu s § 12 ZOOÚ, je Devana povinna tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že Devana provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Devana o vysvětlení či požadovat, aby Devana odstranila takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li Devana žádosti podle předchozí věty, má Zákazník právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (toto právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svým podnětem může využít i přímo). Ochrana osobních údajů a jejich zpracování bude realizováno v souladu se ZOOÚ. Další případná zvláštní práva Zákazníka zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 ZOOÚ.


10. Odpovědnost za porušení závazků

10.1 Zákazník bere na vědomí, že je doporučeno řešit jakoukoli reklamaci Zájezdu či jiné objednané služby přímo s příslušnou CK, která Zájezd či služby poskytuje (poskytla). Devana se zavazuje jakoukoli jí doručenou reklamaci předat bez zbytečného odkladu příslušné CK, která je (byla) pořadatelem Zájezdu či služeb, nejpozději však do 5 dnů od přijetí reklamace, a to bez ohledu na to, zda reklamaci uplatňuje Zákazník nebo osoba, v jejíž prospěch byla Smlouva uzavřena.

10.2 Případné reklamace Zájezdu či služeb doporučuje Devana řešit na místě pobytu s delegátem příslušné CK nebo na recepci ubytovacího zařízení, aby mohly být vady ihned odstraněny či napraveny delegátem CK, ubytovacím zařízením atp. Devana doporučuje pro vyřízení reklamace nechat si reklamované skutečnosti potvrdit písemně podpisem zástupce příslušné CK (delegátem) či ubytovacího zařízení. Též bývá k dispozici Zákazníkovi non-stop telefonní linka pořádající CK.

10.3 Pokud se Zákazník rozhodne reklamovat Zájezd či jinou poskytnutou službu až po ukončení Zájezdu, je třeba reklamaci zaslat písemně emailem bez zbytečného odkladu, a to neprodleně po návratu z dovolené příslušné CK. Reklamace se řídí obchodními podmínkami příslušné CK. Devana doporučuje písemnou reklamaci doplnit o číslo Smlouvy, datum jejího uzavření, identifikaci pořádající CK, popis reklamované služby, uplatňovaný nárok, bankovní účet Zákazníka a k písemné reklamaci připojit reklamační protokol z místa pobytu potvrzený i delegátem CK, či ubytovacím zařízením doplněným fotografiemi reklamované skutečnosti (pokud je to možné) a dalšími vhodnými materiály. O způsobu vyřízení reklamace bude Zákazník vyrozuměn ze strany pořádající CK v souladu s reklamačním řádem CK.

10.4 Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas a bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno na místě samém (v destinaci v průběhu Zájezdu). Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnost řádného vyřízení reklamace. Reklamaci služeb lze uplatnit v místě poskytování služeb u delegáta pořádající CK (či delegáta společnosti partnerské agentury v místě pobytu, je-li v ceně Zájezdu), a to písemně či ústně. O ústním podání reklamace bude sepsán reklamační protokol, ve kterém bude uvedeno jméno Zákazníka, specifikace Zájezdu, název ubytování a popis reklamace. Reklamační protokol bude podepsán Zákazníkem a delegátem pořádající CK. V případě, že reklamace nebude z jakéhokoli důvodu vyřízena na místě samém, je třeba ji uplatnit po návratu v souladu s článkem 10.3 těchto Podmínek.

10.5 Zákazník se zavazuje poskytovat Devana a pořádající CK součinnost při šetření reklamace a prokazování reklamovaných skutečností.

10.6 Pořadatel příslušného Zájezdu odpovídá Zákazníkovi za splnění povinností ze Smlouvy bez zřetele na to, zda v rámci Zájezdu poskytují služby cestovního ruchu jiné osoby.


11. Další práva a povinnosti stran

11.1 Příslušná CK je povinna před uzavřením Smlouvy v katalogu, nabídce, na svých webových stránkách, na své prodejně, v těchto Podmínkách dostupných kdykoli na Webu či jiných podmínkách příslušné CK, případně jinou prokazatelnou formou pravdivě, srozumitelně, úplně a řádně informovat Zákazníka o všech skutečnostech, které jsou jí známy a které mohou mít vliv na rozhodnutí Zákazníka o koupi Zájezdu, zejména o:

(a) termínu zahájení a ukončení Zájezdu,
(b) ceně Zájezdu, včetně časového rozvrhu plateb a výši zálohy,
(c) případech, kdy je Zákazník povinen zaplatit CK odstupné při odstoupení od Smlouvy, a o výši tohoto odstupného,
(d) místě určení cesty nebo pobytu,
(e) druhu dopravního prostředku (hlavní charakteristické znaky nebo třídy),
(f) ubytování (poloha, kategorie, stupeň vybavenosti a hlavní charakteristické znaky) – mapa o umístění ubytování uvedená na Webu může být pouze orientační,
(g) stravování,
(h) předpokládané trase cesty, včetně projížděných zemí, včetně časů a míst zastávek,
(i) pasových a vízových požadavcích pro občany České republiky a zdravotních formalitách, které jsou nutné pro cestu a pobyt, a o obvyklých cenách a lhůtách pro jejich vyřízení,
(j) tom, zda je pro Zájezd požadován minimální počet zákazníků včetně termínu, kdy nejpozději před odjezdem musí být Zákazníku oznámeno, že nebylo tohoto minimálního počtu dosaženo a CK Zájezd ruší,
(k) rozsahu a podmínkách pojištění záruk pro případ úpadku CK (rozsah pojistného plnění, podmínky pro uplatnění nároku Zákazníka, pojišťovna, s níž má uzavřeno pojištění),
(l) programu v místě pobytu a případných dalších službách souvisejících se Zájezdem,
(m) lhůtě, ve které může Zákazník oznámit, že se Zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba, pokud jsou důvody pro její stanovení, a o podmínkách, které musí účastník zájezdu splňovat, pokud jsou důvody pro jejich stanovení,
(n) možnosti uzavřít individuální pojištění Zákazníka pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že Zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s jeho odstoupením od Smlouvy, pokud toto pojištění není zahrnuto v ceně Zájezdu.

11.2 Příslušná CK je povinna Zákazníkovi písemně poskytnout nejpozději 7 dnů před zahájením Zájezdu podrobné informace, které nejsou obsaženy ve Smlouvě, potvrzení o Zájezdu nebo katalogu a které jsou pro Zákazníka důležité. Těmito informacemi se rozumí zejména ty uvedené v § 2529 NOZ.

11.3 Pokud se Zákazník ocitne po zahájení Zájezdu v nesnázích, zavazuje se mu poskytovatel Zájezdu poskytnout neprodleně pomoc.

11.4 Devana v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, informuje Zákazníka o totožnosti leteckých dopravců, kteří mají zákaz k provozování letecké dopravy ve Společenství: http://www.caa.cz/legislativa/seznam-spolecenstvi (tzv. „Black List“).

11.5 Je povinností Zákazníka se předem seznámit s dokumentem „Důležité informace“, který je dostupný na internetových stránkách Devana na odkaze: http://www.devana.cz/stranky/10:dulezite-informace.html.

11.6 Každý Zákazník je po návratu ze Zájezdu požádán o vyplnění dotazníku shrnujícího a hodnotícího průběh Zájezdu, jednotlivé služby CK a Devana, ubytovací zařízení atd. a jeho spokojenost s nimi. Odesláním recenze Zákazník dává výslovný souhlas k uveřejnění této recenze, vč. svého jména a příjmení, na webových stránkách provozovaných Devana v souladu s článkem 9. těchto Podmínek. Zákazník současně souhlasí s tím, že odeslané recenze může Devana upravit tak, aby v nich nebyly uvedeny konkrétní názvy cestovních kanceláří, leteckých společností nebo jiné identifikace konkrétních subjektů. Devana se zavazuje jakoukoli recenzi odstranit, pokud Zákazník zašle žádost o její odstranění na e-mail info@devana.cz.

11.7 Devana se zavazuje v rámci výkonu své obchodní činnosti postupovat v souladu se Zákonem, NOZ a předpisy na ochranu spotřebitele, aby byly co nejlépe chráněny zájmy Zákazníka.

11.8 Odkazují-li tyto Podmínky na obchodní podmínky jiného poskytovatele (CK), které odporují těmto Podmínkám, je Smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu. Za této situace se v rozporných ustanoveních uplatní úprava dle platných právních předpisů.

11.9 V případě, že předmětem plnění není Zájezd, jak je definován v článku 1.2 těchto Podmínek, ale pouze jedna ze služeb v článku 1.2 těchto Podmínek uvedených, neuplatní se ustanovení uvedená v článcích 3.7, 3.8, 7.6, 11.1, 11.2, 11.3 a 11.4 těchto Podmínek.

11.10 Zákazník byl s těmito Podmínkami seznámen, výslovně je přijímá a potvrzuje, že tyto Podmínky neobsahují žádné ustanovení, které Zákazník nemohl rozumně očekávat.


12. Smluvní partneři

Na internetových stránkách www.devana.cz mohou také běžet systémy od smluvních partnerských společností, formou "iframe", např. prodej letenek, ubytování apod., přičemž konečným poskytovatelem těchto služeb není Devana nýbrž smluvní partner, který „iframe“ na stránky Devana poskytl a který tak ručí za správnost všech údajů uvedených na těchto odkazech včetně práv na ochranu osobních údajů a Devana za tyto systémy formou "iframe" nenese žádnou odpovědnost, neboť je nespravuje a nemá do nich přístup. Deavna v tomto případně není ani zprostředkovatelem služeb prodávaných přes „iframe“, i když systém běží na stránkách Devna. Zákazník vždy tyto služby objednává a hradí přímo smluvnímu partnerovi, který má pouze odkaz na své služby na stránkách Devana.


13. Autorská práva

Internetové stránky Devana www.devana.cz jsou určené klientům k jejich nekomerčnímu využití. Internetové stránky Devana www.devana.cz mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky a Devana neodpovídá za jejich obsah, pravdivost informací nebo politiku ochrany


Tyto Podmínky jsou účinné od 1. června 2015.