Exotika

Exotika

od 490 Kč
Eurovíkendy

Eurovíkendy

od 748 Kč
Wellness

Wellness

od 390 Kč
Pro děti

Pro děti

od 1200 Kč
Pro seniory

Pro seniory

od 1420 Kč
Tuzemsko

Tuzemsko

od 350 Kč

Garantujeme nejlepší ceny

U nás koupíte zájezd včetně všech výhod a slev za stejné ceny jako u CK.

Dovolená bez rizika

Všechny zájezdy v naší nabídce prodáváme pouze od pojištěných CK proti úpadku.

Profesionální a osobní přístup

Vaše spokojenost je pro nás důležitá, a proto Vám poskytujeme ty nejlepší služby.

Důležité informace k dovolené či zájezdu on-line

Důležité informace

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám, že jste se rozhodli využít našich služeb. Slibujeme, že uděláme maximum pro to, abyste měli příjemnou dovolenou. Vzhledem k tomu, že každý klient má jiné představy a nároky a někdy jsou velice rozdílné, je lepší být předem dostatečně informován o podmínkách v dané zemi, popisu pobytového místa a ubytovacího zařízení, včetně jeho kategorie. Podmínky účasti na Zájezdech a vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi klientem (dále jen „Zákazník“) a cestovní kanceláří (dále jen „CK“) stanoví všeobecné smluvní podmínky (dále jen VOP) CK, která Zájezd pořádá. Úplné znění VOP dané CK Vám zašleme vždy spolu s návrhem Smlouvy o zájezdu, a to buď jako přílohu nebo jako odkaz v textu e-mailové zprávy. Následující informace, Vás lépe seznámí s obsahem služeb, které jsou součástí zájezdů. V naší nabídce naleznete opravdu mnoho skvělých zájezdů a jistě si vyberete ten nejlepší pro Vás. Předtím, než dojde k podepsání Smlouvy o zájezdu, tedy k závazné objednávce daného zájezdu, prosíme, abyste si přečetli VOP dané CK a všeobecné obchodní podmínky Devana, včetně následujících důležitých doplňujících informací. Tyto informace jsou orientační a u jednotlivých zájezdů se mohou mírně lišit. Děkujeme Vám za důvěru a těšíme se na Vás!

1. Odbavovací pokyny a vouchery

Detailní pokyny k cestě Vám doručí CK, která zájezd pořádá, jakmile je má sama k dispozici, většinou však týden před nástupem na Vaši dovolenou. Pokud objednáváte zájezd v době kratší než 3 dny, tyto pokyny obdržíte obratem po zpracování Smlouvy o zájezdu. Někdy Vám mohou být tyto informace již známy z katalogu či uzavřené Smlouvy o zájezdu. Aby Vám pokyny byly řádně doručeny, je důležité uvést do Smlouvy o zájezdu aktuální emailovou adresu, telefonický kontakt a adresu pro doručování.

2. Lety

Charterové lety: Letové pokyny Vám budou zasílány na emailovou adresu. Ubytovací vouchery, letenky a případně i další doklady vydává příslušná CK a Vám je vydává zástupce CK na letišti ve stánku, který je označen logem CK nebo Vám jsou předány elektronicky. U odletů do 3 dnů jsou veškeré pokyny a doklady zasílány elektronicky.

Linkové lety: CK Vám kompletní odbavovací pokyny včetně ubytovacích voucherů a letenek doručí poštou na korespondenční adresu či Vám je zašle elektronicky. Na letišti pak již není přítomen zástupce dané CK. U odletů do 3 dnů je doručení dokladů k odbavení předáno elektronicky, kurýrní službou, apod. V poslední době některé letecké společnosti a hotely již nevyžadují, abyste u sebe měli vytištěné letenky či vouchery a bude Vám stačit jen cestovní doklad.

Odpovědnosti CK či dopravce za poškození a ztrátu zavazadel v letecké dopravě:

práva a povinnosti při letecké přepravě se řídí mezinárodními smlouvami, které umožňují omezení náhrady škody, mj. Úmluvou o sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě (tzv. Varšavská úmluva, publik. pod č. 15/1935 Sb., doplněná Haagským protokolem, publik. pod č. 15/1966 Sb.) a dalšími mezinárodními smlouvami a nařízeními, jimiž se též řídí uplatňování a rozsah náhrady škody v letecké přepravě. Úmluvou o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montrealská úmluva), za škody způsobené zničením, poškozením, ztrátou či zpožděním zavazadel při letu dopravce lze žádat o náhradu až do výše 1.000 SDR (kurs SDR vyhlašuje ČNB). K mezinárodním smlouvám uvádí § 852j občanského zákoníku v odst. 3, že v případech, kdy vyhlášená mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, umožňuje omezení výše náhrady škody vzniklé ze závazků ze Smlouvy a toto omezení je uvedeno ve Smlouvě (či jejích součástech) v souladu s touto mezinárodní smlouvou, není cestovní kancelář povinna nahradit škodu, za kterou odpovídá, ve výši přesahující omezení uvedené ve Smlouvě.

Všechny lety jsou provozovány renomovanými leteckými společnostmi.

Na základě předpisů a úmluv běžných v mezinárodní letecké dopravě si CK vyhrazují možnost změny místa odletu, trasy letu (příp. mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla a letového plánu. Zákazník bere na vědomí, že odletové časy uvedené např. na webu, v katalogu CK atp. jsou časy orientační, které se mohou změnit. Přesné platné časy odletu a příletu vč. trasy jsou uvedeny ve Vašich cestovních dokladech (na letence). První a poslední den leteckých Zájezdů je určen k přepravě a nikoliv již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se odlety do destinace uskuteční dopoledne a zpáteční lety odpoledne či večer. Jak odlet, tak i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, tak i v nočních hodinách. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne následujícího. Změny letových časů se mohou uskutečnit i krátkodobě (v některých případech i několik hodin) před odletem a zpoždění jsou v posledních letech běžná. Mohou být způsobena nejenom počasím, ale zejména přeplněním vzdušných koridorů, atp. CK maximálně usilují o vyloučení těchto rušivých vlivů a prosí v případě změny odletových časů, popř. při zpoždění, o Vaše pochopení.

Přeprava zavazadel: Každý Zákazník má nárok na bezplatnou dopravu zavazadla včetně kabinového do max. váhy a rozměrů, které jsou stanoveny leteckou společností. Tuto informaci obdržíte obvykle v pokynech před cestou. Při nadváze zavazadel je většinou účtován poplatek. Kabinové zavazadlo nesmí podle mezinárodních předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat předměty, které lze klasifikovat jako nebezpečné (např. manikurní nůžky, nože, zápalky, spreje (parfémy) apod.). Pokud budou v příručním zavazadle nalezeny nebezpečné předměty, mají pracovníci letištní správy právo na jejich zabavení a likvidaci. Pro zavazadla platí váhové limity, např. maximální váha zavazadla na jednu osobu je obvykle 15 kg, cestují-li však dvě osoby s jedním zavazadlem váha se nenásobí, ale je stanovena obvykle na 32 kg. Některé letecké společnosti mají určitá omezení jak na váhu, tak na počet zavazadel, a další podmínky (sčítání váhy atd.). Proto prosíme, pečlivě sledujte instrukce k odletu, které Vám zaslala CK. Pokud po příletu zjistíte, že bylo Vaše zavazadlo během přepravy poškozeno, ztraceno či zničeno, musíte podat písemnou stížnost leteckému dopravci, a to co nejdříve, ve stánku letecké společnosti či jejího zástupce na letišti. V případě poškození odbavených zavazadel musíte podat písemnou stížnost do 7 dnů, a pokud byla zavazadla zpožděná, pak do 21 dnů, v obou případech však od data, kdy Vám byla zavazadla vydána. Pokaždé je potřeba, abyste se prokázali palubní vstupenkou a dokladem o zavazadle, kterou Vám letecká společnost předala při odbavení.

Přeprava zvířat: zvířata do maximální váhy 5 kg lze přepravovat na palubě letadla za zvláštních podmínek. Ostatní zvířata je možno přepravovat v klimatizovaném zavazadlovém prostoru v dolní části letadla ve zvláštních kontejnerech určených k tomuto účelu. Přeprava všech zvířat musí být ohlášena již při rezervaci a je za zvláštní příplatek a je vždy na povolení letecké společnosti. Podrobnější informace poskytují podmínky jednotlivých přepravců.

Jízdní kola, surfy aj.: přeprava neskladných zavazadel (např. jízdních kol, golfových bagů, surfů apod.) je možná většinou za poplatek a musí být nahlášena CK či Devana již při rezervaci Zájezdu. Výše uvedené věci není z bezpečnostních důvodů možné převážet autobusy, které jsou určené pro hotelový transfer. Tuto dopravu si musíte zajit na vlastní náklady či ji pro Vás může za poplatek CK zajistit. Na tuto přepravu se ale nevztahuje cestovní pojištění a CK a ani Devana nenese odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu, které budou během přepravy způsobené na přepravované věci.

Vyloučení z přepravy: CK si vyhrazují právo vyloučit Zákazníka z přepravy nebo z celého Zájezdu, pokud svým jednáním a chováním narušuje jeho chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni i Zákazníci, kteří např. slovně či fyzicky napadají zástupce CK nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují o pořadateli Zájezdu či jeho zástupcích. V případě vyloučení z přepravy nebo ze Zájezdu zaniká nárok Zákazníka na úhradu nečerpaných služeb. CK prosí o pochopení tohoto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracovníků CK. Zákazník je povinen dodržovat zákaz kouření na palubě letadla, a to po dobu celého letu.

Některé letecké společnosti, např. i česká společnost Travel servis, v poslední době zpřísnila podmínky pro přepravu cestujících cizí státní příslušnosti. Týká se to zejména cestujících z bývalých zemí SSSR, kteří se vracejí ze zemí mimo-Schengenský prostor, jako je Egypt, Turecko apod. Cestující, u něhož cestovní doklady již v době odletu z ČR do zemí mimo-Schengenský prostor neumožní jeho návrat, nebude přijat k přepravě již na cestě z ČR do země mimo-Schengen. Devana pak neručí za případné změny vstupních podmínek do destinace. Doporučujeme Vám ještě před odletem do destinace kontaktovat velvyslanectví dané země a ověřit si potřebné informace o vízové situaci a potřebných dokladech pro cestu.

3. Doprava autobusem

Potřebné pokyny pro cestu autobusem obdržíte do emailu, případně poštou na Vaši doručovací adresu. Ubytovací vouchery a případné další doklady Vám vydá zástupce CK u autobusu před odjezdem. Ověřte si prosím předem u CK, i pokud cestujete do zemí Evropské unie, zda na trase autobusu, nebudete projíždět státy, které budou vyžadovat cestovní pas. Vstup na občanský průkaz je pouze v rámci Shengenského prostoru.

Dopravu do nejbližšího svozového místa si musíte zajistit individuálně a na vlastní náklady.

Autobusové zájezdy bývají často již o jeden den dříve, než je uvedený den pobytu v destinaci. Stejně tak je to u dnu pro návrat, který bývá často jeden den později, než je uvedený poslední den pobytu v destinaci.

Pokud cestuje menší počet účastníků, může být přeprava zajištěna i minibusem či podobným dopravním prostředkem.

4. Vlastní doprava

Cestujete-li vlastní dopravou, pak Vám odbavovací pokyny, ubytovací vouchery a případně další doklady budou zasílány na email, případně poštou na doručovací adresu. U odjezdů do 3 dnů od objednání Vám budou doklady doručeny emailem.

5. Sjezdovky a lanovky

Každý lyžařský areál na svých lyžařských mapkách a ve skiareálech označuje všechny sjezdové tratě včetně jejich obtížnosti. Každý účastník na sjezdové trati musí sám zhodnotit své schopnosti a dle toho volit obtížnost sjezdové tratě. Modře označené tratě jsou jednoduché, následují středně těžké, které jsou označeny červeně a nejtěžší tratě jsou černé. Stane-li se, že se informace o skiareálu, jako je kvalita a typ sjezdových tratí, neshodují s informacemi od CK, pak vždy platí informace poskytnuté přímo od daného skiareálu.

Skiareály sjezdové tratě udržují většinou mimo lyžařskou dobu, a to z důvodu bezpečnosti. Provoz lanovek a doba otevření sjezdových tratí se může lišit dle jednotlivých středisek a dle sezónnosti. Střediska většinou bývají otevřena v rozmezí od 8:00 hod. do 17:30 hod. Skiareály někdy mohou omezit provoz některých vleků a lanovek, pokud provozu neodpovídají klimatické podmínky, bezpečnost, technická způsobilost či stav sjezdových tratí, např. málo sněhu apod.

Každý návštěvník skiareálu je povinen dodržovat všechna pravidla určená daným skiareálem, ve kterém se právě nachází, musí se pohybovat pouze po vyznačených tratích a musí respektovat označení, jako jsou zákazy vstupu, hrozící nebezpečí, nebezpečí z pádu lavin, uzavření úseku z důvodu konání závodů, málo sněhu na sjezdovce apod. Návštěvník musí dbát všech pokynů a pravidel střediska, která jsou v každém středisku jiná, aby předešel případnému úrazu, nebezpečí, komplikaci apod. buď sám či ji svým chováním způsobil jiné osobě. Za nedodržování pokynů může být návštěvník i pokutován.

V některých lyžařských střediscích, např. v Itálii jsou na sjezdových tratích i tzv. policisté, kteří mohou dohlížet na provoz na sjezdové trati, omezovat rychlost jízdy a případně Vás i pokutovat, pokud nerespektujete pravidla provozu na trati. Důležité je také sledovat nařízení daného skiareálu, např. povinnost nosit helmy, pokyny pro děti apod. V Itálii je povinnost dle zákona, aby každé dítě pod 14 let mělo homologovanou lyžařskou helmu.

Některé skiareály umožňují pohyb i ve volném terénu, kde ale nelze v případě úrazu apod. uplatnit základní cestovní pojištění! Plánujete-li se pohybovat na těchto úsecích, pak je potřeba sjednat pojištění pro extrémní sporty.

6. Těhotné ženy a další omezení

Těhotné ženy do konce 34. týdne těhotenství, které nemají zdravotních komplikace, nemusejí obvykle dokládat žádné potvrzení ošetřujícího lékaře při letecké přepravě. Má-li však žena do konce 34. týdne těhotenství zdravotní problémy, je potřeba, aby předložila na předepsaném formuláři potvrzení ošetřujícího lékaře, že jako těhotná může absolvovat let. Těhotné ženy od konce 34. týdne těhotenství musejí vždy doložit předepsaný formulář potvrzený od ošetřujícího lékaře. Potvrzení od lékaře nesmí být vystaveno déle něž 6 dní před letem. Každý klient je povinen, aby si sám předem ověřil podmínky letecké přepravy u dané letecké společnosti, se kterou poletí. Každý přepravce může mít podmínky jiné jak pro přepravu těhotných žen či osob se zdravotním postižením aj. CK ani Devana nenese žádnou odpovědnost za případné odmítnutí z přepravy ze zdravotních důvodů ze strany letecké společnosti.

Z důvodu, že u lodních plaveb, pronájmu lodí, zájezdů lodní dopravou či zaoceánské plavby, nejsou lodě vybaveny pro asistenci během těhotenství nebo porodu, nemohou být těhotné zákaznice na palubu lodi přijaty, pokud jsou v předpokládaný den odjezdu ve 24. nebo vyšším týdnu těhotenství. Na lodi dále nemohou být přijaty děti, které v den odjezdu nedosahují věku min. 6 měsíců a pro delší plavby min. 12 měsíců. O omezeních se vždy informujte u dané CK. Ověřit si podmínky lodní přepravy jsou povinností každého klienta, zvláště, chcete-li cestovat s dětmi či se zdravotním postižením. CK a Devana neodpovídá za případné odmítnutí z přepravy. Potřebné informace vždy najdete v přepravních podmínkách jednotlivých dopravců.

Je-li cena omezena věkem dítěte, pak se jako rozhodující věk dítěte bere den, který následuje po dni čerpání poslední služby. To znamená, že pokud je cena za dítě do věku např. 6 let, pak dítěti nesmí být poslední den na dovolené (poslední den čerpání služby) 6 let. Věku 6 let musí dítě dosáhnout tedy až po návratu domů z dovolené po čerpání poslední služby). Je-li věk dítěte naopak omezen minimálním věkem, např. nelze ubytovat děti min. 12 let, pak se za rozhodující bere věk dítěte ze dne předcházejícího dni čerpání dovolené (čerpání první služby), tedy dítěti musí být 12 let jeden den před začátkem dovolené (čerpání první služba). Existují i hotely (luxusní), kde např. vůbec neakceptují pobyt dětí, kvůli klidu a pohodlí hostů. Vždy se proto prosím u dané CK informujte o věkovém omezení Vašich dětí případně i o jiných omezeních, které se mohou cestujících týkat.

7. Pojištění na cesty

Všem klientům vřele doporučujeme, aby si před svou dovolenou vždy sjednali cestovní pojištění, které se vztahuje na zdraví (léčebné a úrazové výlohy), dále většinou i na odpovědnost či pojištění zavazadel. Cestovním pojištěním pak předejdete mnoha případným komplikacím, které by v extrémním případě mohli nést následky po celý váš život. Proto Vám bez cestovního pojištění nedoporučujeme ani vycestovat. Každá pojišťovna nabízí jiný rozsah pojištění, jiné krytí a jiné ceny, a proto je nutné, abyste se seznámili s obsahem pojistné smlouvy dané pojišťovny, u které se rozhodnete cestovní pojištění uzavřít. Informace o tom, se kterými státy má ČR sjednáno poskytování bezplatné zdravotní péče naleznete zde: www.mzcr.cz.

Na cestách hrozí mnoho rizik a určitě byste je neměli podcenit, ani jedná-li se o krátkodobý pobyt. Pokud se pojistíte, budete chráněni. Nikdy nevíte, kdy se může přihodit nenadálá situace, se kterou jste nepočítali, ať se jedná o nemoc či úraz. Bez pojištění Vás případná léčba na místě v cizině může stát i statisíce. Pojistěte se raději do zemí v EU, protože zákonné evropské pojištění např. nezahrnuje náklady na přepravu do ČR, asistenční službu, apod.

Upozorňujeme, že pojištění storna zájezdu je možné zakoupit pouze současně se Zájezdem! Pojištění na storno zájezdu, které bylo zakoupeno později, nebude v případě pojistné události ze strany pojišťovny akceptováno.

Pozor si dávejte i na pojištění, které je součástí platebních karet, je většinou pouze doplňkem a některé produkty se např. nevztahují na zimní sporty, pojistné výše jsou příliš nízké, součástí není pojištění storna zájezdu apod. Budete-li chtít toto doplňkové pojištění k platebním kartám využít, pak si velmi důkladně zjistěte informace týkající se rozsahu krytí tohoto pojištění.

8. Ceny

Ceny Zájezdů a služeb, které jsou uvedeny na webových stránkách www.devana.cz jsou aktualizovány několikrát denně a v závislosti na aktualizaci dat ze strany pořádající CK.

CK se maximálně snaží, aby všechna data včetně cen byla co nejaktuálnější, ale i přesto se může ve výjimečných případech stát, že uvedená nabídka či cena není aktuální, je jiná, není k dispozici apod. Devana za tuto skutečnost nenese žádnou odpovědnost, protože jsou tyto informace automaticky nahrávány na web ze systémů jednotlivých CK a prostřednictvím systému Cesys či jiných rezervačních systémů. Pro klienta je vždy závazná cena, která je uvedená na platně uzavřené Smlouvě o zájezdu nebo na potvrzení o zájezdu.

Cena zájezdu zahrnuje všechny poplatky splatné při podpisu Smlouvy o zájezdu. Cena zájezdu nezahrnuje poplatky splatné v destinaci. Např. u ubytování v apartmánech se jedná o poplatek za konečný úklid, pobytové taxy, apod.

Ceny pro apartmán, studio apod. jsou většinou uvedeny pro maximální obsazenost tohoto typu ubytování. Pokud má např. apartmán kapacitu 4 osoby a o ubytování mají zájem pouze 2 osoby, i tak je nutné, aby byla uhrazena cena celkem tady za 4 osoby, tedy za maximální kapacitu ubytovací jednotky. Dále je možné, že cena při obsazení 2 osob může být odlišná od základní ceny, která je platná jen při plné obsazenosti ubytovací jednotky, např. 4 osoby. Je-li v ubytovací jednotce ubytována pouze jedna osoba, cena je většinou navýšena o příplatek jako „jednolůžkový pokoj“. To samé se vztahuje i na situaci, pokud cestuje jedna dospělá osoba a jedno dítě, pak je potřeba uhradit cenu za dva dospělé, není tedy možné aplikovat cenu na dítě, to lze většinou pouze, cestují-li dva dospělí a jedno dítě. Cena se navyšuje o daný příplatek i v případě požadavku na nadstandartní typ pokoje, jako je např. pokoj s výhledem na moře apod. O této skutečnosti budete vždy informováni ještě před podpisem Smlouvy o zájezdu.

9. Informace týkající se nabídek, prezentace a ubytování na internetových stránkách

Na internetových stránkách jsou u vybraných nabídek uvedeny často dva popisy ubytovacího zařízení. První je označen jako oficiální a závazný a druhý je pouze informativní a doplňující. Jsou-li informace v těchto popisech rozdílné, vždy platí informace uvedené v oficiálním závazném popisu, který poskytuje pořadatel zájezdu.

Fotografie, které jsou součástí prezentace jednotlivých zájezdů, mají pouze orientační charakter a slouží pouze k dokreslení situace v daném ubytovacím zařízení, okolí místa.

Na internetu mohou být prezentovány i další informace, které jsou doplňující a jsou pouze orientační, nejsou tedy součástí potvrzené Smlouvy o zájezdu. Doplňující informace mohou být např. časy letů, informace o výhodách, apod.

Na místě pobytu CK obvykle v rámci ceny zájezdu zajišťují delegáty, kteří hovoří česky nebo slovensky, případně dalším jazykem, aby se mohli domluvit na místě při řešení případných problémů. Máte-li na místě jakýkoliv problém, oznamte ho zástupci CK (delegátovi). V zájmu všech je, aby delegát na místě případný problém vyřešil, a svou dovolenou jste mohli strávit dle Vašich představ. Servis delegáta bývá ale v exotických destinacích omezen, delegáti hovoří např. anglicky, německy (jedná se o delegáty partnerské CK apod.) a rozsah asistence delegáta je omezen na poskytování základních informací. V případech nutnosti se můžete vždy obrátit na recepci hotelu, partnerského delegáta, či telefonicky na asistenční non-stop linky CK uvedené v pokynech na cestu, je-li taková linka pro daný zájezd k dispozici. Zájezdy „na míru“ však delegáta zahrnovat nemusí vůbec.

Ubytování, které nabízíme a ubytování během zájezdů může být poskytováno v různých typech ubytovacích jednotek a v různých kategoriích. Základní typy ubytování jsou:

 • Hotel – pokoj bez možnosti vaření
 • Hotelové apartmá – pokoj, který má většinou dvě místnosti a je bez možnosti vaření
 • Pavilony, depandance a penziony - jsou pokoje na hotelové úrovni
 • Studio - ubytovací jednotka, kde je možnost vaření
 • Apartmán - ubytovací jednotka, kde jsou většinou dvě místnosti a je zde možné vařit
 • Bungalovy a chaty – jsou méně podlažní ubytovací jednotky někdy s možností vaření, někdy bez možnosti vaření
 • Karavan – je mobilní ubytovací jednotka, kde je většinou možnost vaření, karavanem se většinou parkuje v kempech
 • Ubytování v soukromí – je typ ubytování, kde bydlíte v domě či bytě fyzické osoby a většinou zde není možnost vaření

Oficiální hotelové kategorie se mohou lišit od kategorie hotelu na místě, hlavně v zemích jako je Egypt, Tunis apod., kde se kvalita a kategorie ubytování může lišit o 1-2 hvězdičky od evropského standardu. Velikost, vybavení, poloha, výhled apod. pokojů jsou pokaždé jiné. Jste-li ubytování v apartmánu, studiu apod. pak většinou úklid není zajištěn.

 • * velmi jednoduché objekty s minimálním komfortem - vhodné pro nenáročné klienty
 • ** jednoduchý styl ubytování se základním stravováním – vhodné pro klienty, kteří moc neočekávají, a jde jim hlavně o nocleh
 • *** běžný turistický standard, klasické ubytovacích a stravovací služby – vhodné pro klienty, kteří nevyžadují nadstandard a luxus
 • **** kvalitní a komfortní ubytování s nadprůměrným vybavením a službami – vhodné pro běžně náročné až náročné klienty
 • ***** luxusní a komfortní hotely s nadstandartními službami a vybavením – vhodné pro náročné klienty
 • Znaménko + značí vyšší kvalitu dané kategorie (např. hotel ***+)

V případech změny Vámi objednaného ubytovacího zařízení CK, ke kterému ve všech turistických oblastech může ve výjimečných případech dojít (např. z důvodu překročení kapacity ubytovacího zařízení atp.), budete ubytováni v ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Služby náhradního hotelu nemusí být vždy stejné, mělo by však dojít k zachování rozsahu zaplacené stravovací služby.

Rozdělení pokojů v hotelu je plně v kompetenci recepce hotelu a CK ani Devana to nemůže nijak ovlivnit. Pokud máte připlacený typ pokoje, jako je pokoj s výhledem na moře apod., pak Vám bude přidělen takový typ pokoje. Jednolůžkové pokoje jsou s příplatkem a nemusí být stejné, jako jsou dvoulůžkové pokoje. Některé hotely oznamují třílůžkový pokoj za dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo lehátko a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje. Pokud se do pokoje přidá přistýlka, je nutné počítat s omezením prostoru v pokoji. Pokoje mohou vypadat i jinak než jak vypadali na fotografii u prezentace hotelu na internetových stránkách, zejména co se týká vybavenosti, rozlohy, situování, dispozice apod. CK ani Devana nemůže garantovat zajištění pokoje totožného s fotografií na internetových stránkách. Fotografie bývají jen orientační a slouží k základní představě o ubytování a službách. Není ani reálné poskytnou klientům fotografie všech pokojů v hotelu.

Klientovi CK ani Devana nemůže garantovat požadavky navíc, které nebyly zpoplatněny, např. pokoj v konkrétním patře, výhled, pokoje vedle sebe apod. Výhled na moře a další služby lze garantovat pouze v momentě, pokud si je klient předem zakoupí. Je-li v popisu uvedeno, že výhled je orientován na moře / bazén / park, pak to může znamenat, že v přímém výhledu mohou částečně bránit např. stromy, atp.

„No Name“ je typ ubytování, kde není uvedená konkrétní ubytovací jednotka, může jít např. o privátní apartmány, ubytování v soukromí, případně kombinace s názvem oblasti atd. Vždy jde o různé ubytovací jednotky v daném letovisku, a jejichž přesný název bude klientovi sdělen delegátem po příjezdu do místa pobytu. Vybavení a zařízení ubytovacích jednotek v soukromí je různé a odpovídá pouze vkusu a možnostem majitelů domů. Majitel domu bydlí obvykle přímo v dané ubytovací jednotce či v její blízkosti. Fotografie u těchto ubytovacích jednotek jsou pouze ilustrační a slouží pro utvoření představy.

Informace o vzdálenosti do centra letoviska, na pláž atd. jsou pouze orientační a údaje jsou měřeny vzdušnou čarou určující obvykle vzdálenost od nevzdálenějšího bodu areálu ubytovací kapacity k nejbližšímu bodu jako je pláž, centrum, apod.

Check-in (čas k ubytování) bývá většinou nejdříve ve 14:00 hod. a check-out (čas pro opuštění ubytovací jednotky) bývá většinou do 12:00 hod. Každý hotel si však může stanovit sám i časy jiné. Časný příjezd či pozdní odjezd Vás neopravňuje k delšímu používání pokoje. Někdy je také možné od hotelu či CK zakoupit možnost dřívějšího ubytování či pozdějšího odjezdu. Dále záleží na hotelu, zda Vám poskytne pokoje již dříve bezplatně, budou-li k dispozici nebo nechá-li Vám bezplatný pozdější check-out, v případě, že pokoj po Vás hned nepotřebuje (vše je pouze na vlastním zvážení hotelu).
Může se stát, že země v arabských a muslimských zemích mohou vyžadovat oddací list páru.

Formy stravování:

 • snídaně (kontinentální) – většinou opakující se nabídka - káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem
 • kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má rozsah kontinentální snídaně rozšířená je např. o plátek sýra nebo salámu, popř. vejce
 • bufetový způsob stravování – samoobslužný systém stravování s nabídkou studené a teplé kuchyně
 • švédské stoly - samoobslužný systém stravování s nabídkou pouze studené kuchyně
 • polopenze – snídaně a večeře (u snídaně nápoje většinou v ceně a u večeře většinou za poplatek)
 • plná penze – snídaně, oběd a večeře (u snídaně jsou nápoje většinou v ceně, u oběda a večeře jsou většinou za poplatek)
 • all inclusive – v ceně je zahrnuto celodenní stravování (tj. plná penze, někdy i další občerstvení) včetně nápojů. Konkrétní rozsah stravování se řídí pravidly, která stanoví hotel a jsou mimo jakýkoliv vliv CK i Devana. Stravování probíhá ve stravovacích časech stanovených hotelem, nikoliv nepřetržitě. Začátek a konec čerpání služeb all inklusive se řídí časem nastěhování do pokojů a jejich uvolněním. Čerpáte-li službu all inklusive, velice pravděpodobně budete muset po celou dobu nosit na ruce páskový náramek, aby Vás personál mohl odlišit od ostatních hostů bez all inklusive.
 • ultra all inclusive – zpravidla zahrnuje kromě služeb all inclusive i využití sportovních aktivit, či jiných služeb v rámci hotelu zdarma (např. tenis, masáže, wellness atp.).

V rámci all inclusive či ultra all inclusive stravování mohou být vybrané nápoje zpoplatněny. Zpoplatněna může být i konzumace ve vybraných restauracích v ubytovacím zařízení (často označeno jako a-la-carte).

Jste-li ubytováni v apartmánech, pak se nepředpokládá, že zde budete vařit složitá jídla. K dispozici většinou bývá jedna větší a jedna menší plotýnka. Omezení je i možnostech pečení ve troubě.

CK ani Devana nemá možnost ovlivnit případné opakování nabídky jídel (menu).

Není-li uvedeno jinak, nápoje nejsou zpravidla zahrnuty v ceně stravování.

Rozsah stravování odpovídá zaplacenému počtu noclehů a osob.

Při příjezdu či odjezdu z hotelu v nestandartních časech může být v daný den strava nahrazena balíčkem či jinak.

All inclusive v některých případech může začít až večer po příjezdu a končit pak ráno v den odjezdu.

Služby a servis hotelu vždy odpovídá kategorii daného hotelu a také dané destinaci a mentalitě dané země. V některých zemích nemají např. takové zkušenosti apod. Každá země se také liší kulturními a hygienickými zvyklostmi, v některých zemích jsou hygienické normy mnohem volnější než u nás apod. Většinou v mimosezóně může docházet k výstavbě nových prostor a ubytovacích kapacit v některých destinacích či střediscích, což sebou přináší některá omezení, jako je hluk, prach uzavření nějakých oblastí apod. Na tuto skutečnost nemá CK ani Devana žádný vliv. Stavební činnost není ale omezena jen na mimosezónu. Bohužel ne vždy jsou při rezervaci tyto informace CK známy. K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Zvuková prostupnost mezi jednotlivými místnostmi může být různá, to závisí na stavebním provedení dané ubytovací kapacity.

Některé pláže mohou být veřejné a zpřístupněné tedy i obyvatelům dané lokality. Během pobytu v nějakém období nelze vyloučit výskyt mořských chaluh. Na některých plážích může být zpoplatněno užívání lehátek a slunečníků. Jak daleko se orientačně pláž od ubytovacího střediska nachází je vždy uvedeno v popisu u daného ubytovacího střediska či u daného zájezdu.

Je-li v hotelu k dispozici bazén, kvůli jeho nepřetržitému provozu a údržbě se může stát, že bude potřeba bazén jednou za čas vypustit, důkladně vyčistit a znovu napustit. Proto prosím vezměte na vědomí, že se může stát, že bude bazén určitou dobu mimo provoz. Pokud CK tuto skutečnost ví předem, informuje své klienty, ale ne vždy hotel předem na toto CK upozorní. Lehátka a slunečníky, která jsou u bazénu, nemusejí vždy odpovídat kapacitě hotelu.
Některé hotely mají k dispozici klimatizaci a topení, to zda je toto zařízení k dispozici naleznete v popisu daného hotelu. Některé klimatizace a topení jsou ovládány centrálně a klient je nemůže ovládat individuálně (regulace hotelu). Klimatizace a topení tedy může být v provozu jen nějakou dobu během dne a jen v určitém ročním období.

V určitých destinacích se může vyskytovat různý hmyz, a proto se předem informujte o potřebách očkování apod.

Osobní cennosti, doklady, peníze, elektroniku apod. ukládejte do hotelového trezoru, je-li na pokoji k dispozici. Někdy je zdarma, někdy za poplatek. Případně si důležité věci můžete nechat uložit do hotelového trezoru na recepci hotelu. Za věci odložené mimo trezor nenese CK ani Devana zodpovědnost.

Některé hotely (většinou vyšší kategorie) mohou vyžadovat určité minimální oblečení při pohybu po hotelu, zejména během večeří, např. muži by měli nosit dlouhé kalhoty.

10. Ostatní důležité informace

Prosíme klienty, aby se předem informovali, jaké zboží, v jakém množství a hodnotě je povoleno vyvážet či dovážet z/do cizích zemí a přivážet/vyvážet je do/z ČR. Je zboží, které podléhá proclení, či se vyvážet nesmí apod. Problém může zejména nastat u cigaretových výrobků, alkoholu, živočichů, rostlin výrobků z kůží apod. Více informací je k dispozici na http://www.cizp.cz. Je na odpovědnosti každého zákazníka seznámit se s regulacemi dané země, zda věci, které vyváží či dováží, nepodléhají zákazu či omezení a zákazník sám nese odpovědnost za věci, které převáží do Č či veze z ČR do dané destinace. Přísné regulace platí i pro dovoz potravin a masa. Více informací je k dispozici na: http://www.svscr.cz.

Pokud cestujete do zahraničí, jste povinni mít s sebou platný cestovní pas, nebo občanský průkaz, cestujete-li do zemí v Shengenském prostoru. Občané ostatních států jsou sami povinni ověřit si podmínky pro vstup do dané země na příslušné ambasádě státu, kam cestují či na ambasádě zemí, kterými projíždějí (např. autobusová doprava, letecké přestupy apod.). Jedině tyto úřady mohou poskytnout závazné informace. Za tyto informace nenese CK ani Devana žádnou odpovědnost. Veškeré vízové povinnosti si je Zákazník povinen zjistit sám ještě před cestou. Každé dítě, tedy i to mladší 2 let, musí mít svůj vlastní cestovní pas. Do muslimských zemí se může stát i to, že nebude vpuštěna samostatná cestující žena.

Některé země (Egypt, Thajsko aj.) vyžadují platnost cestovního pasu minimálně 6 měsíců po návratu z dovolené. V tom případě není možné cestovat na rychlopasy (platí pouze 6 měsíců). Je Vaší povinností ověřit si tyto skutečnosti sami ještě před objednáním zájezdu u zastupitelského úřadu.
Pokud někam cestujete, je dobré se před cestou zaregistrovat v projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí). Registrace je zdarma a umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům, kteří dobrovolně poskytnou informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. Informace vyplníte do jednoduchého formuláře. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím se k Vám mohou v čas dostat důležité informace, např. o hrozícím nebezpečí apod.

U poznávacích a fakultativních výletů upozorňujeme, že může dojít k případnému omezení vstupu do historických, náboženských či jiných pamětihodností, a to ve dnech státních svátků, náboženských svátků, oslav apod. v místě pobytu. Omezení může spočívat i v nesprávném ošacení apod., kdy do pamětihodnosti nemusíte být vpuštěni.

11. Vysvětlení zkratek

SGL (single room) - jednolůžkový pokoj
DBL (double room) - dvoulůžkový pokoj
TPL (triple room) - třílůžkový pokoj
APT (airport) - letiště
HTL - hotel
BUS – doprava autobusem
LM (last minute) – zvýhodněný zájezd, koupený na poslední chvíli
FM (first minute) - zvýhodněný zájezd, koupený na první chvíli
SLM (super last minute) – ještě více zvýhodněný zájezd kupený ve velmi krátké době před cestou
AI (all inklusive) – stravování formou all inklusive
UAI (ultra all inklusive)- stravování formou ultra all inklusive
FB (full board) - plná penze
HB (half board) - polopenze
SS - se snídaní
SS - bez stravy
PAX - cestující
Infant - dítě věku 0 až 2 roky bez nároku na lůžko a sedadlo

Jakékoliv další zkratky a skutečnosti, naši pracovníci objasní ještě před vznikem smluvního vztahu.

Devana nabízí Zájezdy českých i slovenských CK. Nabídka a specifikace Zájezdů či jednotlivých služeb cestovního ruchu je k dispozici na www.devana.cz

V případě jakéhokoli rozporu znění těchto informací se Všeobecnými obchodními podmínkami, má vždy přednost znění Všeobecných obchodních podmínek.